white rot
Stromatinia cepivora (Berk.) Whetzel


Selected ImagesInvasive Listing Sources


Taxonomic Rank


Kingdom: Fungi
Phylum: Ascomycota
Subphylum: Pezizomycotina
Class: Leotiomycetes
Order: Helotiales
Family: Sclerotiniaceae
Genus: Stromatinia
Subject: Stromatinia cepivora (Berk.) Whetzel

Synonyms and Other Names


Related Scientific Names:
Sclerotium cepivorum Berk. 1841 (Synonym)

Categories


Diseases - Saprophyte