white rot
Stromatinia cepivora (Berk.) Whetzel0 Images