white peach scale
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti)