fruit-tree pinhole borer
Xyleborinus saxeseni (Ratzeburg, 1837)
Synonym(s): common Eurasian ambrosia beetle, Asian ambrosia beetle