Myxosporida

Kingdom: Animalia
Phylum: Myxozoa
Class: Myxosporea
Order: Myxosporida