Pythium

Kingdom: Chromista
Phylum: Oomycota
Class: Oomycetes
Order: Peronosporales
Family: Pythiaceae
Genus: Pythium