powdery mildew
Podosphaera leucotricha (Ellis & Everh.) E. S. Salmon0 Images