alfalfa caterpillar
Colias eurytheme Boisduval

RSS