European wheat stem sawfly
Cephus pygmaeus (Linnaeus)0 Images