Encyrtid wasp
Copidosoma spp. Ratzeburg, 1844

RSS