ambrosia beetle
Xyleborus bispinatus Eichhoff 1868

RSS