orchard swallowtail
Papilio aegeus Donovan, 1805

RSS