orchard swallowtail
Papilio aegeus Donovan, 18050 Images