Kalkora mimosa
Albizia kalkora (Roxb.) Prain0 Images