Giant Tiger Prawn
Penaeus monodon Fabricius, 1798

RSS