thousand cankers disease
Geosmithia morbida (Proposed name)