blister spot
Pseudomonas syringae pv. papulans (Rose 1917) Dhanvantari 1977

RSS