blister spot
Pseudomonas syringae pv. papulans (Rose 1917) Dhanvantari 19770 Images