Texas skeletonplant
Lygodesmia texana (Torr. & A. Gray) Greene

RSS