Brazilian satintail
Imperata brasiliensis Trinius

RSS