ambrosia beetles
Xyleborus spp. Eichhoff, 18640 Images