BugwoodWiki Article

European pine shoot moth
Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermuller)

RSS