Kauai pricklyash
Zanthoxylum kauaense A. Gray

RSS