gouty pitch midge
Cecidomyia piniinopis Osten Sacken, 18620 Images