pine tortoise scale
Toumeyella parvicornis (Cockerell)

RSS