celandine poppy
Stylophorum diphyllum (Michx.) Nutt.