Viral Hemorrhagic Septicemia Virus
Rhabdovirus VHSV0 Images