Egyptian grasshopper
Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764)

RSS