showy forsythia
Forsythia x intermedia Zabel [suspensa × viridissima]0 Images