Kousa dogwood variety
Cornus kousa var. chinensis Wyman & Bean

RSS