Washington hawthorn
Crataegus phaenopyrum (L. f.) Medik.

RSS