Braconid wasp
Psyttalia fletcheri Silvestri0 Images