ambrosia beetle
Monarthrum laterale (Eichhoff, 1869)

RSS