Gorgone checkerspot
Chlosyne gorgone (Hübner)

RSS