Gorgone checkerspot
Chlosyne gorgone (Hübner)0 Images