powdery mildew
Golovinomyces orontii (Castagne) V.P. Heluta

RSS