Xanthomonas leaf blight of onion
Xanthomonas axonopodis pv. allii (Kadota et al. 2000) Roumagnac et al. 20040 Images