rabbitbrush webbing moth
Synnoma lynosyrana Walsingham

RSS