scarlet mormon swallowtail
Papilio rumanzovia Eschscholtz, 18210 Images