giant whitetop sedge
Rhynchospora latifolia (Baldw. ex Ell.) Thomas

RSS