ambrosia beetle
Xyleborus pelliculosus Eichhoff, 1878

RSS