great southern white
Ascia monuste (Linnaeus)

RSS