redbay ambrosia beetle
Xyleborus glabratus Eichhoff, 1877