redbay ambrosia beetle
Xyleborus glabratus Eichhoff, 18770 Images