almond stone wasp
Eurytoma amygdali Enderlein

RSS