ambrosia beetle
Xyleborus perforans (Wollaston, 1857)

RSS