giant whitefly
Aleurodicus dugesii Cockerell, 1896

RSS