corn cyst nematode
Heterodera zeae Koshy, Swarup, & Sethi


Selected ImagesInvasive Listing Sources


Taxonomic Rank


Kingdom: Animalia
Phylum: Nematoda
Class: Chromodorea
Order: Tylenchida
Family: Heteroderidae
Subfamily: Heteroderinae
Genus: Heterodera
Subject: Heterodera zeae Koshy, Swarup, & Sethi