oriental red mite
Eutetranychus orientalis Klein

Taxonomic Rank

Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Subphylum: Chelicerata
Class: Arachnida
Order: Acari
Suborder: Prostigmata
Superfamily: Tetranychoidea
Family: Tetranychidae
Genus: Eutetranychus

Categories

Category: *Mites and Ticks