oriental red mite
Eutetranychus orientalis Klein


Taxonomic Rank


Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Subphylum: Chelicerata
Class: Arachnida
Order: Acari
Suborder: Prostigmata
Superfamily: Tetranychoidea
Family: Tetranychidae
Genus: Eutetranychus
Subject: Eutetranychus orientalis Klein

Categories


Insects - *Mites and Ticks