Bibron's Gecko
Chondrodactylus bibronii (Smith, 1846)


Taxonomic Rank


Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Reptilia
Order: Squamata
Suborder: Gekkota
Family: Gekkonidae
Genus: Chondrodactylus
Subject: Chondrodactylus bibronii (Smith, 1846)

Categories


Wildlife - Reptiles