brown dog tick
Rhipicephalus sanguineus (Latreille)