Egyptian cottonworm
Spodoptera littoralis (Boisduval)